3r Conveni de col·laboració 2015-2017

La Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l’AMTU van aprovar al Consell d’Administració de l’ATM, de data 23 de desembre de 2015, el nou conveni de col·laboració per al període 2015-2017.

Entre els aspectes més importants d’aquest 3r conveni de col·laboració entre les tres administracions destaca la nova distribució de les ajudes, que ja no es limitaran als municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona, sinó que es distribuiran entre tots els municipis del sistema tarifari integrat de Barcelona, sempre que estiguin adherits a l’AMTU.

Durant el primer any de vigència, seran 77 municipis els que rebran ajuts per a realitzar actuacions de millora per als seus serveis de transport públic urbà integrat i/o per millores a les infraestructures dels serveis interurbans, així com d’altres actuacions que promoguin l’ús del transport públic o en millorin la seva qualitat.

El conveni fixa una aportació anual per al 2015 i 2016 de 5,6 milions d’euros de la Generalitat a l’AMTU.

2n Conveni de col·laboració 2010-2014

En el marc de la Sala Tarafa de la ciutat de Granollers, el 7 de juliol de 2010, la Generalitat de Catalunya, l’ATM i l’AMTU va subscriure un conveni de col·laboració per donar continuïtat fins al 2014 als ajuts que promou el Govern per a la millora del transport públic col.lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU dins la Regió Metropolitana de Barcelona.Així, es renovava el conveni subscrit el 2006 mitjançant el qual el Govern ja havia invertit 23 M€ en la millora de l’oferta de transport públic urbà en un total de 61 municipis associats a l’AMTU. Aquests ajuts han permès la modernització, millora i ampliació de la prestació dels serveis urbans.

El secretari per a la Mobilitat del DPTOP, Manel Nadal, el director general de l’ATM de l’Àrea de Barcelona, Ramon Seró, i el president de l’Associació de Municipis amb Transport Urbà de la segona corona metropolitana de Barcelona (AMTU), Josep Mayoral, han signat un conveni de col·laboració per renovar fins al 2014 la línia d’ajuts que el Govern atorga amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’oferta de serveis de transport públic en l’àmbit urbà, d’acord amb les necessitats dels viatgers.

L’acord que varen subscriure les tres parts dóna continuïtat al conveni que ja van signar el 2006, en virtut del qual el Govern ha invertit des de llavors 23 M€ en diferents actuacions per a millorar l’oferta i la qualitat dels serveis urbans de transport públic col·lectiu.

Mitjançant aquestes subvencions i fins el darrer exercici tancat i auditat de 2009 s’havien dut a terme la creació de 15 noves línies d’autobús urbà, l’adquisició de més de 100 vehicles nous, la realització de 1,71 milions de quilòmetres útils més, i l’augment de 2,57 milions de viatges urbans, els quals representen un increment del 6,93% en el nombre total de viatges.

Antecedents

Fruit de les gestions de l’AMTU l’any 2005 la Generalitat inicià una línia d’ajuts adreçada a donar suport financer a les actuacions de millora del servei d’autobusos que porten a terme les empreses gestores municipals. Els ajuts, de 1,5 milions d’euros, beneficiaren un total de 42 ajuntaments de l’àmbit territorial del consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i que no formen part de l’Entitat Metropolitana del Transport (ETM).

D’aquests 42 municipis, 30 estaven adherits a l’AMTU. Entre les actuacions subvencionades s’inclogueren l’increment de les freqüències de pas i nous itineraris, la millora de l’accessibilitat i la senyalització de les parades, l’augment del nombre de marquesines i la instal·lació de bancs per a persones amb mobilitat reduïda, entre d’altres.

L’any 2006, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya fa pública la 2a convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per a les millores en el transport públic, per un import màxim total de 2,5 milions d’euros. Aquesta segona convocatòria d’ajuts arriba després de l’acord signat entre l’AMTU i la Generalitat de Catalunya que té per objecte la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU.

El 27 de juliol de 2006 el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i el president de l’AMTU, Josep Mayoral, signen el 1r conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU). Aquest conveni té per objecte la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU, mitjançant l’increment de les subvencions al “Pla de millora del transport urbà” que actualment atorga la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit.

La importància d’aquest conveni recau en el fet que per primera vegada, en el proper contracte programa en què es negocien els diners per al transport públic de la regió metropolitana, hi haurà inclosos els municipis de la 2a corona. Amb aquest conveni la Generalitat es compromet a dotar un fons pressupostari de fins a 10 milions d’euros l’any 2010 per als transports públics de la 2a corona.

Pel que fa als municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona associats a l’AMTU, la Generalitat de Catalunya executarà el conveni per mitjà de l’Autoritat del Transport Metropolità, entitat que actua com a ròtula financera del sistema i que incorporarà els costos, les tarifes i les subvencions d’aquests serveis municipals en el Contracte-Programa per al període 2007-2010, a formalitzar entre l’Administració General de l’Estat i l’Autoritat del Transport Metropolità. L’AMTU esdevé, per a tots aquells municipis que tinguin interès en beneficiar-se d’aquest conveni, la interlocutora única davant de la Generalitat i de l’ATM. Aquests municipis hauran de complir el requisit d’estar adherits al Sistema Tarifari Integrat abans del 31 de desembre de 2007 i l’haver presentat un Pla de Milora del Servei del Transport Urbà pel període 2007-2010, amb detall de les actuacions previstes, el seu cost total i per anualitat, l’esforç econòmic suplementari que suposen per als diversos ajuntaments, i els resultats que s’esperen obtenir de la seva realització, expressats en forma d’increments dels indicadors bàsics dels serveis. Aquests plans seran enviats de forma conjunta a l’ATM per tal que l’incorpori al futur Contracte Programa 2007-2010.

D’altra banda, els municipis de fora de l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona associats a l’AMTU, la Generalitat executarà la seva activitat de foment per a la millora del servei de transport públic col·lectiu urbà per mitjà de la Direcció General de Ports i Transports. Una vegada s’hagin creat les Autoritats Territorials del Transport, aquest conveni es vehicularà a través d’aquestes de forma similar a l’ATM.

En el decurs del 2006 i 2007 la majoria dels ajuntaments associats a l’AMTU han elaborat els corresponents Plans de Millora de llurs Transports Públics Urbans, que un cop aprovats pel Comitè Executiu de l’AMTU, foren tramesos al DPTOP i a l’ATM per a la seva inclusió en la documentació del CP 2007-2010. Després d’una llarga negociació aquest ha estat finalment aprovat pel govern de l’Estat el març de 2008 i signat pel conseller Nadal a l’abril, per un període de 2 anys 2007-2008, amb una dotació econòmica pels ajuntaments de l’AMTU de 2,5 M€ i 6 M€ respectivament pels anys 2007 i 2008.