CENTRAL DE COMPRES

Per tal d’optimitzar recursos, facilitar i agilitzar el desplegament de les millores en matèria de mobilitat a tots els ens locals de Catalunya, l’AMTU amplia la seva funció estatutària de prestador de serveis als associats i contribueix a la racionalització tècnica de la contractació dels ens locals catalans, amb la creació de la seva Central de Compres de serveis i subministraments relacionats amb la mobilitat, el transport i les seves infraestructures.

En aquest sentit, a través de la implantació d’un model de centralització en la contractació, l’AMTU pretén optimitzar la despesa pública, com a conseqüència de l’existència d’una major concurrència en la licitació i de les economies d’escala creades amb la integració d’obres, serveis i subministraments, així com reduir la càrrega administrativa i els costos de gestió associats a la contractació. Addicionalment, aquest sistema permetrà reduir les pèrdues per obsolescència i caducitat dels productes, així com homogeneïtzar criteris i estàndards de qualitat i, per últim, afavorirà la implantació de polítiques generals, la coordinació i transmissió d’informació. Aquest és el mandat que la directiva 24/2014/UE de contractació pública ha encomanat a l’activitat contractual, i posteriorment, reiterada i ampliada amb la transposició en el dret intern mitjançant la llei 9/2017 (LCSP).

Una central de contractació pels associats a l’AMTU útil, innovadora i eficient que està a punt de licitar els seus primers contractes, en forma d’Acords Marc, i que són:

Pla de contractació 2022 – 2023

 ✓ Licitació pel subministrament, implantació i explotació d’una plataforma tecnològica per a la regulació i control digital de zones d’estacionament gratuïtes amb temps limitat per a vehicles autoritzats, basada en sensors i aplicacions mòbils per a conductors i agents de control.

 ✓ Licitació de les prestacions i subministrament de sistemes de seguretat activa avançats a bord.

 ✓ Licitació de la plataforma global que optimitza la gestió d’objectes perduts.

 ✓ Licitació de punts i estacions de recàrrega elèctrica per a busos i vehicles, gestió i manteniment.

 ✓ Licitació de solucions i tecnologia per a zones de baixes emissions.