SERVEIS TÈCNICS I JURÍDIC

Lápiz Descripció

Anàlisi de l’estat actual de la mobilitat en un determinat municipi, comarca, o altre tipus
de demarcació.
Detecció de les mancances, i presentació de propostes que millorin la mobilitat dels seus
ciutadans.

Zoom Tasques i fases d’execució
Depenent de l’objectiu de l’anàlisi, l’AMTU pot realitzar la proposta d’anàlisi i diagnosi de:
• Línies urbanes
• Línies interurbanes
• Anàlisi de les connexions viàries
• Pla d’acció de millores

Letra Destinataris
Qualsevol ens o conjunt d’ens locals

Moneda Cost
2.500€ – 9.000€

Reloj de pared Període de sol∙licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricular Contacte
tecnics@amtu.ca

Lápiz Descripció

Anàlisi de l’estat actual del servei de transport públic al municipi, amb l’objectiu de
conèixer si és prou eficient i rendible.

Zoom Fases d’execució

El projecte comporta les següents tasques per part de l’AMTU:
1. Anàlisi de l’equilibri entre oferta i demanda, posant l’èmfasi en l’oferta horària i la
cobertura territorial. A partir d’aquí, s’extreuen les línies de desig
2. Anàlisi del cost d’explotació del servei
3. Comparativa amb serveis similars

Letra Destinataris

Qualsevol ajuntament, associat o no a l’AMTU

MonedaCost

2.500€ – 7.000€

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.cat

Lápiz Descripció
Estudi econòmic, tècnic i jurídic per avaluar quins són els models de gestió i explotació
del servei de bus urbà que millor s’adeqüen a les característiques del municipi.
L’estudi es fa seguint els criteris establerts en la guia BusValua@AMTU, elaborada per
l’AMTU. El projecte comporta les següents tasques per part de l’AMTU:
• Establir la guia per determinar quin és el model més adequat segons les
necessitats i circumstàncies concretes del municipi
• Estudi previ per determinar, d’entre el conjunt d’alternatives possibles, quines són
aquelles que a la pràctica podran dur-se a terme. Inclou les dimensions: jurídica
(determinació de tipologies de gestió i forma de contractació), operativa (disseny
del contracte i transferència de riscos) i econòmic-financera (càlcul d’aportacions
necessàries i anàlisi econòmic-financer)
• Anàlisi multicriteri, per determinar quina és la millor alternativa d’entre les que
prèviament s’han establert com a factibles o viables
• Presentació i valoració dels resultats obtinguts amb la guia BusVALUA

Letra Destinataris
Qualsevol ajuntament, associat o no associat

MonedaCost
7.500€ – 15.000€

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.cat

Lápiz Descripció
Elaboració de plecs de clàusules economicoadministratives que han de regir la contractació,
d’un servei de transport públic (transport urbà, trenet turístic, etc.).
Tipus de plecs:
• Plecs de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació,
mitjançant concurs amb procediment obert, d’un servei de transport públic urbà
d’autobús, un servei temporal de trenet turístic, etc.
• Plecs de clàusules economicoadministratives que han de regir el contracte
administratiu del servei de transport
• Plecs de Reglaments de servei (regular o a demanda)
• Memòria del contracte d’un servei de transport públic

Zoom Tasques i fases d’execució
Els serveis tècnics de l’AMTU elaboren els següents documents:
1. Prèviament a la realització dels plecs, parametrització de les característiques bàsiques
del servei:
• Quilometratge
• Recorreguts
• Horaris
• Hores de servei

2. Redacció dels Plecs, la memòria o el reglament, que pot incloure:
• Plec de prescripcions tècniques
• Definició del servei
• Mitjans
• Prestació del servei
• Gestió del servei
• Plec de clàusules economicoadministratives
• Disposicions generals
• Procediment i forma d’adjudicació del contracte
• Formalització del contracte
• Execució del contracte
• Drets i obligacions de les parts
• Règim econòmic del contracte
• Infraccions
• Cessió i subcontractació
• Extinció del contracte
• Annex – Criteris d’adjudicació
3. Suport a la mesa de Contractació
4. Realització dels informes d’adjudicació

Letra Destinataris
Qualsevol ens local, associat o no a l’AMTU

MonedaCost
10.000€ – 20.000€

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.cat

Lápiz Descripció
Realització d’una enquesta per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris del transport
públic.

Zoom Tasques i fases d’execució
Per obtenir els resultats de l’enquesta, l’AMTU duu a terme les següents tasques:
• Disseny del qüestionari i metodologia d’enquesta
• Realització de l’enquesta (via telefònica, web, etc.) a les persones usuàries del servei
• Explotació i anàlisi de les dades obtingudes
• Informe final amb els resultats, visualització de dades i conclusions de la valoració
del servei per part dels usuaris

LetraDestinataris
Qualsevol ens local titular d’un servei de transport públic

MonedaCost
4.000€ – 8.000€ *

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.cat

LápizDescripció
Anàlisi que permet detectar les mancances o necessitats del servei, amb l’objectiu
d’introduir millores que l’optimitzin i el facin més eficient.

Zoom Tasques i fases d’execució
Per part de l’AMTU, aquest estudi comporta les següents tasques:
1. Auditoria de l’oferta i la demanda del transport públic actual
2. Avaluació de les disfuncions i oportunitats detectades per optimitzar les línies urbanes
del municipi
3. Propostes de millora

LetraDestinataris
Qualsevol ajuntament, sigui o no associat a l’AMTU

MonedaCost
10.000€ – 15.000€

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.cat

LápizDescripció
Estudi que permet avaluar la relació entre oferta i demanda d’un servei de transport urbà
(TPU) existent i detectar si es produeixen disfuncions.

Zoom Tasques

Per realitzar l’estudi, l’AMTU durà a terme les tasques següents:
• Localització de la població objectiu respecte als pols d’atracció del municipi
(principalment els equipaments i els centres de connexió intermodal)
• Anàlisi de l’equilibri entre oferta i demanda
– Comptatges puja – baixa i perfils de càrrega per expedició i sentit; matrius O/D
– Distribució horària de la demanda i puntes de càrrega simultània
• Detecció de disfuncions o noves necessitats
• Presentació de l’informe final

Letra Destinataris
Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades

MonedaCost
3.000 €/línia de Bus
En serveis de mes de dos línies, s’estudiarà el cost en cada cas (cal demanar pressupost)

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.cat

LápizDescripció
Document obligatori, d’acord amb el Decret 344/2006, de 19 de setembre, a l’hora de fer
una planificació que generi una nova demanda de mobilitat. El seu objectiu és avaluar
l’increment potencial de desplaçaments causat per aquesta actuació.

Zoom Tasques i fases d’execució
Per realitzar aquest estudi, l’AMTU duu a terme les següents tasques:
• Diagnosi de les diferents xarxes de mobilitat (vianants i micromobilitat , TP i VP)
• Avaluació de l’impacte de la mobilitat generada a partir de les dades del planejament
• Proposta de solucions per absorbir de manera sostenible la nova mobilitat generada
per les actuacions urbanístiques

LetraDestinataris
Qualsevol ens local

MonedaCost
A determinar segons l’abast de l’actuació

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.cat

LápizDescripció
Estudi que permet dimensionar els recursos necessaris, tant materials com humans, per
a la prestació d’un servei de transport públic.

Zoom Tasques i fases d’execució
L’estudi comporta les següents tasques per part de l’AMTU:
• Anàlisi de l’estructura de costos del servei de transport
• Establiment de models tipus per al dimensionament de flota, personal conductor i
altres paràmetres d’explotació del servei

Letra Destinataris
Qualsevol ajuntament titular de transport urbà

MonedaCost
19.600€

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.cat

Lápiz Descripció
Estudi que té com a objectiu determinar la viabilitat econòmica d’implantació d’un servei
de transport escolar en relació amb la seva demanda.

Zoom Fases d’execució
• Anàlisi de la demanda de transport escolar: mapa dels centres educatius; distribució
territorial dels estudiants amb necessitats de transport escolar
• Diagnosi
• Estudi econòmic d’implantació d’un servei de transport escolar
• Costos d’explotació
• Informe sobre la viabilitat del nou servei

Letra Destinataris
Qualsevol ens local

MonedaCost
5.000€ -10.000€

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.cat

Lápiz Descripció
Estudi que té com a objectiu dissenyar un pla d’aparcaments de pagament regulat, ja
sigui zona blava, verda, taronja o d’altres.

Zoom Tasques i fases d’execució
Per dur a terme aquest estudi, l’AMTU realitza les següents tasques:
• Anàlisi de l’oferta i la demanda d’aparcament (regulat i no regulat, en superfície i
soterrat)
• Parc de vehicles censats al municipi i distribució territorial per barris
• Estudi de zones d’aparcament: càlcul de l’índex de rotació, temps d’estada mitjana,
balanç entre oferta i demanda
• Benchmarking de zones regulades en l’àmbit comarcal
• Proposta de solucions i zonificació per residents (zona verda) i visitants (zona blava)
• Proposta de tarifació i horaris de les zones regulades
• Model econòmic del servei: costos de manteniment i ingressos

Letra Destinataris
Qualsevol ajuntament

MonedaCost
15.000€ – 25.000€

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.cat

Lápiz Descripció
Analitzar, diagnosticar i proposar un sistema de TAD per complementar i millorar l’actual
oferta de transport públic.
Coordinar, assessorar i assistir tècnicament i jurídicament a l’ajuntament per a la
implantació del TAD.

Zoom Fases d’execució
L’estudi comporta les següents tasques per part de l’AMTU:
• Anàlisi: localització de la població objectiu respecte els pols d’atracció del municipi (principalment els equipaments i els centres de connexió intermodal). Estudi de l’oferta i la demanda
actual, recopilació de dades sobre transport públic, tant urbà com interurbà i de taxi
• Diagnosi: detecció de les necessitats; àrees amb baixa cobertura i demanda de transport
públic; identificació de les disfuncions i definició de les oportunitats
• Proposta de projecte de TAD
• Avaluació econòmica dels costos d’implantació
La implantació del TAD comprèn les següents tasques per part de l’AMTU:
• Participació a les reunions de negociació entre l’ajuntament i el col·lectiu de taxistes
• Redacció de la documentació jurídica (contractes, reglament del TAD, LOPD)
– Procés de participació en la campanya de comunicació del servei TAD
– Disseny dels elements gràfics (tríptic)
– Participació a la jornada explicativa oberta
• Posada en marxa i seguiment de la prova pilot

Letra Destinataris
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

MonedaCost
5.000€ – 7.000€

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.cat

Lápiz Descripció
Estudi sobre la viabilitat d’implantació d’un servei de transport a demanda gestionat
a través de la plataforma Flexitransport Catalunya. Si l’informe és favorable, també es
presentarà el projecte corresponent.
El servei de transport flexible es pot crear de nou o a partir d’un transport a demanda existent.

Zoom Fases d’execució
Per dur a terme l’estudi de viabilitat, l’AMTU durà a terme les tasques següents:
• Anàlisi de l’oferta i la demanda
– Comptatges puja – baixa i perfils de càrrega per expedició i sentit; matrius O/D
– Distribució horària de la demanda i puntes de càrrega simultània
– Línies de desig
• Disseny d’un sistema de transport flexible
• Càlcul del cost estimat del nou servei a implementar
La implantació del transport flexible comprèn les següents tasques per part de l’AMTU:
• Redacció de la documentació jurídica (contractes, reglament del TAD, LOPD)
• Procés de participació en la campanya de comunicació del servei TAD
• Disseny dels elements gràfics (tríptic)
• Participació a la jornada explicativa oberta
• Posada en marxa i seguiment de la prova pilot

LetraDestinataris
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

Reloj de paredCost
4.000€ – 9.000€

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.ca

Lápiz Descripció
Presentació d’una proposta per implantar un servei de mobilitat de vehicles elèctrics
i compartits amb l’objectiu de proporcionar a la ciutadania una solució de mobilitat
sostenible, ràpida i còmode per moure’s en un territori determinat (municipal o
intermunicipal).

Zoom Tasques i fases d’execució
La proposta que presenti l’AMTU, inclourà :
• Definició del territori i estudi de les seves necessitats de mobilitat
• Objectius del servei
• Definició de la prova de concepte
• Planificació
• Pressupost

LetraDestinataris
Qualsevol ens local o conjunt d’ens locals

MonedaCost
15.000€ – 40.000€*

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.ca

Lápiz Descripció
L’AMTU realitza una anàlisi de l’eficiència i els costos del servei de transport públic, cosa
que permet mantenir un control sobre la despesa i avaluar la qualitat i la rendibilitat del
servei.
Aquest informe pot anar referit a un transport regular o a demanda.

Zoom Fases d’execució
L’informe de seguiment abasta els següents continguts:
• Anàlisi i caracterització de la demanda: nombre de serveis i tipologia d’usuaris, grau
de compartició, matriu O/D, activitat dels punts de parada i distribució horària dels
serveis
• Avaluació qualitativa de les incidències i funcionament operatiu del servei
• Control dels costos
• Definició de propostes de millora o modificació del servei

LetraDestinataris
Qualsevol ens local titular d’un servei de transport públic

MonedaCost
2.500€ – 15.000€

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.cat

Lápiz Descripció
Elaboració d’una proposta que inclogui un conjunt d’actuacions al municipi que permetin
optimitzar la mobilitat fins a les escoles, afavorint l’ús de modes de desplaçament
sostenible.

Zoom Fases d’execució
Per elaborar el Pla de Desplaçaments Escolars, l’AMTU realitza les següents tasques:
• Anàlisi d’avaluació de la mobilitat escolar
• Diagnosi de les xarxes de mobilitat existents
• Agents socials i participació
• Solucions i propostes: camins escolars, bicibús, etc.

Letra Destinataris
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

MonedaCost
5.000€

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.ca

Lápiz Descripció
Elaboració d’una proposta per a la implantació d’un nou servei de transport públic
(línies urbanes, urbanets, interurbans, transport flexible, TAD..) i redacció del reglament
d’aquest servei.

ZoomFases d’execució
El projecte comporta les següents tasques per part de l’AMTU:
• Descripció de la proposta: recorregut, cobertura territorial, horari, costos i inversió
inicial
• Justificació jurídica
• Justificació econòmica
• Justificació organitzativa
• Forma de gestió i participació
• Obres, béns i instal·lacions necessàries
• Estudi econòmic i financer
• Reglament del servei

LetraDestinataris
Qualsevol ens local amb titularitat per iniciar un servei de transport públic

MonedaCost
15.000€ – 25.000€

Reloj de paredPeríode de sol·licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.cat

Lápiz Descripció
El departament tècnic de l’AMTU elabora qualsevol projecte tècnic relacionat amb la
mobilitat i el transport públic diferent dels que s’inclou en aquest catàleg, i que sigui
d’interès per a un sol o un conjunt d’ens locals.

Zoom Tipus de projectes
Entre d’altres, l’equip tècnic de l’AMTU pot realitzar:
• Projecte d’arranjaments de vials
• Projecte de senyalització vertical o horitzontal
• Pla de distribució de parades d’autobús
• Pla d’implementació de carrils bus
• Pla d’implementació de carrils bici
• Projecte de zones de càrrega i descàrrega
• Altres….

LetraDestinataris
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

MonedaCost
55€/hora

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud

Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.cat

Lápiz Descripció
L’AMTU ofereix als ajuntaments que no disposen d’un tècnic de mobilitat, la possibilitat de
contractar els serveis d’un enginyer que desenvolupi aquesta funció.
L’AMTU proporcionarà una persona que treballarà a temps complet per a l’ajuntament
que contracti el servei, amb l’objectiu que desenvolupi qualsevol tasca relacionada amb la
circulació i mobilitat de persones i mercaderies dins del terme municipal.
La contractació es durà a terme per un període no superior a l’extinció del mandat en curs.

Zoom Funcions
El tècnic de mobilitat realitzarà, entre d’altres, estudis i projectes relacionats amb:
• Planejament de la mobilitat i la seguretat viària
• Plans de mobilitat
• Planificació i gestió d’aparcaments
• Planificació del transport públic i/o del transport de mercaderies
• Planificació i gestió de les zones de vianants, bicicletes i motos
• Estudis d’impacte sobre la mobilitat
• Plans urbanístics
• Projectes d’ordenació i senyalització dels diferents usos de l’espai viari
– Reserva de les parades de taxi, parades d’autobús
– Carril bus
– Carril bici
– Zones de càrrega i descàrrega
– Reserves d’estacionament a la via pública
– Implantació de mesures de seguretat viària

LetraDestinataris
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

MonedaCost
55€/hora

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud
Durant tot l’any, i sempre dins del mandat en curs

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.cat

Lápiz Descripció
L’AMTU ofereix a les seves entitats associades la possibilitat de fer consultes puntuals per
relacionar dubtes sobre el funcionament del servei de transport públic o sobre qualsevol
tema relacionat amb la mobilitat.

Zoom Tipus de consultes
Poden ser consultes tècniques, jurídiques o econòmiques que no comportin més d’una
jornada de treball

LetraDestinataris
Qualsevol entitat associada a l’AMTU: ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats,
consorcis locals o entitats municipals descentralitzades

MonedaCost
Gratuït

Reloj de paredPeríode de sol∙licitud
Durant tot l’any

Teléfono auricularContacte
tecnics@amtu.cat