PERFIL CONTRACTANT

Mesa de contractació

Contractació

Dubtes i preguntes Mesa de contractació Anunci de licitació

Expedient: 2019/33/Po

Mesa de Contractació

De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor el 9 de març de 2018, s’ha acordat la següent composició de la Mesa de Contractació.

Composició de la Mesa de Contractació

President/a:

M. Dolors Vilalta i Fossas. Responsable servei jurídic. Secretària-tresorera

Vocals:

Mayte Capdet i Sorribes. Responsable economicofinancera

Carles Labraña i de Miguel. Responsable d’estudis i projectes

Enric Consegal i Martínez. Tècnic

Secretari/ària:

Víctor León i Vives. Tècnic

Documentació