25 de juliol de 2022

L’ATM de Barcelona tanca el còmput de viatges del primer semestre de 2022 amb la xifra de 450,018 milions de viatges, una clara progressió cap a la normalitat pre pandèmica, en tant que es dona un 83,1% de la demanda que vam tenir al primer semestre de 2019.

La recuperació de la demanda durant el 2022 és progressiva, i no s’observa que s’hagi estabilitzat encara. Així evoluciona des d’un decrement del -31,79% al mes de gener a -10,69% al mes de juny, sempre respecte a 2019. S’arriba doncs al juny de 2022 comptant gairebé el 90% dels viatges que hi havia al juny de 2019.

Recuperació de la demanda en tots els modes

Es presenta a continuació les dades de viatges per operador, en relació amb el mateix període dels darrers anys. Amb una mitjana global de tot el sistema de prop del -17% de la demanda, amb dades acumulades a juny, són el bus interurbà de la Generalitat de Catalunya (-8%), el tramvia (-14%), juntament amb el metro de Barcelona (-15%) els modes que més es recuperen respecte a la referència de 2019.

Títols de viatge

L’any 2020 es va iniciar amb la política tarifària d’afavorir les persones usuàries més recurrents, abaratint els abonaments temporals: mensual (T-usual) i trimestral (T-jove).

S’observa com la ràtio de viatges amb targeta multiviatge/abonament mensual de 2019, que era 46/13 a favor de les targetes multiviatge va passar a 31/29 al 2020, 31/27 de l’any 2021, fins a 28/27 de l’any 2022. De manera que se’n iguala l’ús.

Augmenta també l’ús de títols socials integrats (T-jove, títols per a famílies monoparentals i nombroses i títol bonificat per a persones en situació d’atur) amb una quota al 2022 del 21%, quan al 2019 era del 16%.

El nou sistema de validació sense contacte T-mobilitat segueix implantant-se progressivament, tant pel que fa a títols de transport, com pel que fa a àmbit territorial, actualment ja fins a la 3a corona tarifària amb mode ferroviari.

Durant aquest primer semestre 21,6 milions de validacions s’han fet amb T-mobilitat.

Mascareta obligatòria

Es recorda que la mascareta segueix sent obligatòria en tots els viatges a la xarxa de transport públic.