FLEXITRANSPORT

El Flexitransport és un servei de transport a la demanda que posa l’usuari al centre d’aquest servei, proporcionant-li un sistema que li permet comunicar les seves necessitats de transport a través d’una aplicació mòbil (APP).

Amb el Flexitransport no hi ha parades fixes, ni horaris preestablerts, ni tampoc recorreguts prefixats, sinó que aquests es configuren d’acord amb les peticions de servei rebudes.

Per tal de reduir costos, emissions de gasos contaminants i optimitzar el servei és possible que les persones usuàries comparteixin el trajecte amb d’altres que facin un recorregut similar.

L’APP Flexitransport Catalunya permet a l’usuari gestionar i consultar en tot moment l’estat de la seva petició, facilitant-li l’anul·lació i la modificació del servei.

Garantir que tots els ciutadans de Catalunya, independentment de la seva condició social i del lloc on visquin, tinguin accés a un sistema de transport públic, en unes condicions de mobilitat adequades i segures i amb el mínim impacte ambiental possible.

 • L’usuari activa la petició de servei a través de l’APP o per telèfon
 • Ha d’indicar: origen, hora de recollida i lloc de destinació
 • El sistema utilitza diversos algorismes que configuren i optimitzen el recorregut. A més, determinen si el trajecte pot ser compartit amb més usuaris i assignen el vehicle que millor s’adapta a les seves necessitats (PMR, acompanyants, etc.)
 • L’usuari accepta el servei d’acord amb la solució proposada pel sistema
 • El vehicle recull el viatger en el punt indicat i el porta a la seva destinació

Cobertura territorial: pot superar els límits municipals

Vehicles: Poden ser de diferents capacitats i característiques (turismes, mini vans, taxis, VTC, microbusos, autobusos), adaptats per PMR, etc.

Població objectiu: servei de caire universal– no només per a residents -, tot i que en algun cas cal complir unes característiques determinades per gaudir d’una tarifa més econòmica

Reserva del servei: Es pot fer a través de telèfon, o APP. Les reserves es poden efectuar en temps real, dies abans o  amb dues hores d’antelació abans servei

Horaris dels serveis: A convenir amb l’ajuntament o el titular del servei. Dins de la franja horària convinguda, els vehicles no tenen un horari preestablert.

Tarifes: Per a l’usuari, el preu del servei és assimilable al d’un transport regular. En qualsevol cas, sinó es un servei “integrat”, serà potestat de l’administració competent establir aquest preu.

De caire general

 • S’adapta a les característiques de cada municipi
 • Gestió més eficaç de totes les peticions de servei
 • Creació automàtica de rutes i assignació de vehicles = optimització del servei
 • Permet una major capil·laritat, i per tant, una major cobertura territorial
 • Facilita el desplegament del servei del transport públic en àrees de baixa densitat a un cost més econòmic que el convencional
 • Minimitza els viatges en buit del transport amb un horari regular
 • Redueix les emissions contaminants i els GEF (Gasos d’Efecte Hivernacle) gràcies a la compartició de serveis
 • Afavoreix que tothom tingui un servei de transport públic al seu abast i, per tant, evita el risc d’exclusió social     

Punts forts del sistema per a cadascun dels beneficiaris 

Titular del servei (administració local, organisme públic o privat, etc.)

 • Control, gestió i explotació de les dades dels usuaris i dels seus usos per part dels titulars del servei.
 • Generació de diferents tipologies d’usuaris (regulars, PMR, jubilats, renda baixa, discapacitats, aturats, etc.)
 • Aplicació de diferents tarifes d’ús del servei segons tipologia d’usuari
 • Limitació del nombre de serveis per tipus d’usuari (diària, setmanal, anual).
 • Diferents tipologies de servei, de menor a major flexibilitat, adaptables a les necessitats del territori i als recursos de flota disponibles:
  • Punt fix a punt fix (point to point)
  • Porta a punt fix i a l’inrevés (door to point)
  • Porta a porta (door to door: sense punts fixos de parada)
 • Diferenciació d’algorismes de càlcul i optimització de rutes.
  • Algorisme flexible: flota operativa amb 1 o més vehicles, en temps real o amb reserva prèvia.
  • Algorisme flexible amb roda d’assignació: flota operativa amb més d’un vehicle, amb distribució equitativa de la càrrega de treball i del benefici entre els operadors/conductors, amb reserva prèvia.
  • Algorisme transport flexible bus urbà a demanda: flota operativa amb 1 o més vehicles, recorregut flexible amb punts de parada fixos.
  • Algorisme transport regular bus urbà: recorregut fix, punts de parada i horaris fixos.
 • Capacitat de configuració dels diferents paràmetres d’un servei
  • Franges horàries operatives configurables per dies de la setmana.
  • Disseny del calendari de servei.
  • Establiment de tarifes personalitzades per a col·lectius vulnerables i amb necessitats especials (discapacitat, renda baixa, atur, etc.).
  • Temps per efectuar les reserves: temps real i temps mínim i màxim d’antelació).
  • Configuració i gestió de la flota de vehicles i les seves característiques (places, adaptació a PMRs)
 • Generació automàtica de KPIs i gràfiques associades (visualització de dades):
  • Estadístiques i anàlisi d’explotació de cada servei
  • Matrius O/D
  • Comparativa entre serveis i àmbits territorials

Persones usuàries del servei (clients)

 • Flexibilitat per sol·licitar un viatge per part de les persones usuàries:
  • En temps real o amb reserva prèvia (antelació mínima i màxima)
  • Possibilitat d’anular o modificar la data i l’hora d’un servei reservat
  • Trajectes favorits (recurrents)
 • Multicanalitat per efectuar les reserves
  • Via telefònica (Call Center i Centraleta virtual)
  • Via APP

Operadors

 • Clients diferenciats de la plataforma tecnològica Flexitransport Catalunya per dissenyar, configurar i gestionar els serveis que operen (Multitenant)
  • Accés a totes les funcionalitats del sistema i a la parametrització del servei (horaris, vehicles, tipologia d’usuaris, tarifes personalitzades, penalitzacions, flexibilitat dels recorreguts, etc.).
  • Generació dels KPIs de seguiment.
  • Informes de facturació.

Tot i que el Flexitransport també és un transport que s’opera sota demanda, la seva plataforma tecnològica el dota de funcionalitats i potencialitats diferenciades d’un TAD convencional:

 • Optimització dels recorreguts i de les hores de viatge adaptant-se a la demanda, en temps real i/o amb reserva prèvia de manera automatitzada
 • Capacitat de configuració i parametrització del servei:
  • Possibilitat d’elecció de diferents algorismes en funció de les característiques del servei
  • Establiment de llindars per compartir trajectes (temps de viatge màxim)
  • Creació de perfils d’usuari amb tarifació diferenciada
  • Compartició del cost del servei per part dels usuaris (càlcul de la tarifa al moment de fer la reserva)